Telephelyeink

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Gépjármű online megrendelése esetén


Szeretnénk felhívni kedves látogatóink figyelmét arra, hogy internetes oldalunk használatát megelőzően olvassák el jelen általános szerződési feltételeinket, mert annak használatával a felhasználó automatikusan elismeri és elfogadja változatlan formában az abban rögzített feltételeket.

I. Általános Vásárlási Feltételek


1. Általános rendelkezések

A jelen szerződéses feltételek az Autócentrum Szabó Kft. on-line gépjármű értékesítési felületén történő vásárlásra érvényesek, a jelen feltételek alapján kötött szerződés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. A vásárláshoz a honlapon történő regisztráció szükséges. A jelen szerződéses feltételek elfogadásával és a megrendeléshez szükséges adatok megadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Autócentrum Szabó Kft. a személyes adatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő módon kezelje, feldolgozza. A jelen honlapon keresztül történő megrendeléssel létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar. Kizárólag 18 éven felüli személyek megrendeléseit áll módunkban elfogadni, a megrendelt termékeket a szállítás során kizárólag 18 éven felüli személyeknek áll módunkban átadni.

1.2. A szerződés fogyasztói jellege

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok (Ptk., az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, valamint a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól) értelmében jelen szerződés szempontjából Vevő fogyasztónak minősül, úgy a szerződésre az alábbiak irányadóak:
- A 2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §. (1) bekezdése értelmében a fogyasztónak minősülő Vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg, melyet a gépjármű fogyasztó általi átvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhat.
- Az elállási jogot a fogyasztónak minősülő Vevő gyakorlására a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. melléklete szerinti minta-nyilatkozat felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Elállási jogának gyakorlása esetén a fogyasztónak minősülő Vevő a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben különösen annak 24. §-ában előírt kötelezettségek megtartásával köteles eljárni. Vevő ilyen esetben legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül köteles a Márkakereskedő által megjelölt személynek köteles visszaadni a gépjárművet.

Felek rögzítik és Vevő tudomásul veszi, hogy ez esetben a gépjárművet kifogástalan az átvételkori állapottal megegyező, külső, belső, motorikus, mechanikus sérülések és fizikai módosítások nélküli, eredeti állapotban, az itt rögzítetthez képest kevesebb, mint 500 km megtétele esetén köteles ezen határidőn belül 14 napon belül- az Autócentrum Szabó Kft erre kijelölt 2 telephelyén H-2030 Érd Kis-Duna u. 9 vagy H-8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 7. szám alatt, nyitvatartási időben az Eladónak visszaszolgáltatni. Amennyiben a fent leírtak bármelyike nem teljesül, a márkakereskedő a visszavásárlást tényét megtagadhatja és a gépjárművet a márkakereskedő telephelyén nem veszi át.
Felmondás esetén Eladó köteles a vételárat Vevő részére visszafizetni a visszaszolgáltatás napját követő 10 banki napon belül, az adminisztrációs és tranzakciós költség és a tulajdonjog változás hatósági bejelentésével kapcsolatban felmerült díjak és költségek levonásával (levonásra kerül pl: forgalomba helyezés költsége, szállítás költség, beépített tartozékok költségei, banki tranzakciók díjai és egyéb adminisztrációs, tranzakciós díjak).

Vevőnél felmerülő egyéb költség és kiadás megtérítését az Eladó nem vállalja. Vevő elfogadja, hogy a fenti feltételekkel Eladó a vételárat ugyanazon bankszámlára történő utalással téríti vissza, ahonnan az megfizetésre került.

Vevő elfogadja, hogy ezen feltételek együttes teljesülése esetén vállalja az Eladó a fentiek szerinti visszavásárlást. Vevő vállalja, hogy a gépjármű átvétele és visszaszolgáltatása közötti időszakban is a kárveszély viselése, valamint a gépjármű használatából eredő kötelezettségekért felel (pl. biztosítási kötelezettség; bírság; károkozás, baleset, fenntartási költségek).

A felek rögzítik, hogy Vevő nem jogosult a szerződés itt rögzítettek szerinti felmondására, és az Eladó nem veszi vissza a gépjárművet amennyiben Vevő a vásárláshoz hitelt, lízinget vagy kölcsönt vesz igénybe, ha a gépjárművet bármilyen teherrel terhelik, vagy az bármilyen jogviszonyban fedezetül szolgál vagy azzal kapcsolatban elidegenítés lenne folyamatban

1.3. Forgalomba helyezés

1.3.1. A Márkakereskedő a Vevő kifejezett megrendelésére, vállalja, hogy a megrendelt gépjárművet a vételár kifizetése után, Magyarországi forgalomba helyezéssel, magyarországi használatra forgalomba helyezi.

1.3.2. A forgalomba helyezés költsége tartalmazza: Vagyonszerzési illeték, Forgalmi engedély, Törzskönyv, Rendszám, Rendszám címke, Műszaki vizsga, és egyéb forgalomba helyezési költségeket, mint például 0 revízió, KRESZ csomag. Ezen szolgáltatások díja a megrendelés során pontosan meghatározásra kerül. A Vevő vállalja, hogy ezen összeget a megrendeléssel egyidőben, vagy legkésőbb a gépjármű átvétele előtt a Márkakereskedőnek megfizeti.

1.3.3. Ha és amennyiben a gépjármű forgalomba helyezéséhez az előírásos műszaki vizsgán kívül más engedély, nyilvántartásba vétel, vizsgálat stb. is szükséges, ezek beszerzéséről ill. elvégeztetéséről Vevő a megfelelő időben, saját költségén tartozik gondoskodni.

1.3.4. A gépjármű forgalomba helyezéséhez szükséges okmányoknak (pl.: járműkisérő lap, megfelelőségi bizonyítvány, regisztrációs adó igazolás.stb.) az illetékes Közúti Közlekedési Igazgatási Hatóság és Vám és Pénzügyőri Igazgatóság által történő kiadásából, a kiadás hibáiból, késedelméből eredő esetleges károkért az Márkakereskedő kizárja a felelősséget, amelyet a Vevő tudomásul vesz.

1.4. A fizetés módja

1.4.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a gépkocsi kiszolgáltatására (átadására) csak akkor kerülhet sor, ha a Vevő, illetve finanszírozás igénybevétele esetén a finanszírozó cég együttesen a teljes vételárat a Márkakereskedés részére megfizette. A Márkakereskedő a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja magának a megrendelt gépjármű tekintetében a tulajdonjogát.
1.4.2. A hatályos jogszabályok változása, vagy hatósági intézkedések (vám; adó; illeték; törvényi változások, árfolyam változásból adódó árváltozás) miatt Márkakereskedőnek jogában áll ezen változásoknak megfelelően a gépjármű vételárát a vevő egyidejű értesítése mellett módosítani. A Márkakereskedő köteles minden árváltozásról az átvételt megelőzően a Vevőt értesíteni.
1.4.3. A Vételár emelését a Márkakereskedő abban az esetben érvényesítheti, ha a szerződés megkötésekor érvényes modell árlistához képest a gépjármű telephelyre érkezésekor érvényes modell árlisták bruttó (személygépjárműnél regisztrációs árral növelt) listaárak és bruttó opcionális tartozékok közötti áremelés egyértelműen kimutatható. Az áremelést a vevő maximálisan a hirdetésben meghatározott vételár mindösszesen érték 10%-ig, ezt meghaladó mértéket a márkakereskedő vállalja.
1.4.4. Ha és amennyiben Vevő a szerződés megkötését követően, a Márkakereskedő által gyártásból megrendelt gépjármű egyes paramétereit, kivitelét, stb. utólagosan módosítani kívánja ez esetben a szerződést módosítani kell. A módosításból eredő árváltozást, esetleges szállítási határidő eltolódásból fakadó többletköltségeket a Vevő viseli. A szerződésben foglalt szállítási határidő a módosítást követően újraindul, amennyiben a módosítás erről másként nem rendelkezik.
1.4.5. A márkakereskedő a gépjármű telephelyre érkezéséről értesíti a vevőt. A vevő az értesítést követő 15 napon belül köteles a teljes vételárat a forgalomba helyezés előtt kiegyenlíteni.
1.4.6. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésére előírt 15 napos határidőt átlépi, Vevő 2.000 HUF+Áfa napi késedelmi pótdíjat köteles megfizetni a Márkakereskedő részére.

2. JÓTÁLLÁS (GARANCIA) ÉS SZAVATOSSÁG

2.1. A Márkakereskedő az alábbiakban részletezett garanciális kötelezettségeket vállalja

A jótállási igény a megfelelően kitöltött és lepecsételt Garancia- és Szervizfüzettel és a Garanciális adatlappal érvényesíthető. A gépjármű garanciális feltételeire vonatkozóan az importőr által előírt garanciális feltételek irányadóak. Vevő a szerződés megkötésével nyilatkozik, hogy e garanciális feltételeket megismerte, azokat elfogadta. A tervszerű karbantartásban meghatározott átvizsgálások kijelölt Márkakereskedésben / Márkaszervizben a megadott futásteljesítmény értékeknél (1000 km tűrésértéken belül) vagy időintervallumokban történt elvégeztetése a garancia érvényességének feltétele. Ezeknek az átvizsgálásoknak a költségeit a tulajdonosnak kell kiegyenlítenie.

2.2. Jótállás (Általános garancia)

Az általános garancia a gépjármű első forgalomba helyezés napjától indul a gépjármű garanciájának időtartamát és feltételeit a Garancia / Szervizfüzet tartalmazza. A gépjármű általános garanciális feltételeire vonatkozóan az importőr által előírt garanciális feltételek irányadóak. A jótállás nem terjed ki a normál, rendeltetésszerű használat által okozott elhasználódásra, különösképpen a kenőanyagok cseréjére és utántöltésére, valamint a szűrőkre, gyújtógyertyákra, ablaktörlő lapátokra, a tengelykapcsoló tárcsára, a fékbetétekre és féktárcsákra.

2.3. Szavatosság

Az általános garancia letelte után a gépjármű első forgalomba helyezésétől vagy az első tulajdonosnak történő átadásától (amelyik előbb történt) számított 3 évig az első tulajdonos részére a bizonyítottan gyártáskor is fennálló rejtett hibákra szavatossági igény érvényesíthető. A szavatossági igény érvényesíthetőségének feltétele a megőrzött garanciafüzet és garanciális adatlap, a tervszerű karbantartási műveletek, valamint a karbantartási terven kívüli alkatrész- és kenőanyag cserék megadott futásteljesítmény értékeknél (1000 km tűrésértéken belül) vagy időintervallumokban a Hivatalos Márkakereskedő/Hivatalos Márkaszerviz hálózatnál történt elvégeztetése. A gyártási eredetű rejtett műszaki hiba tulajdonos általi bizonyítást igényel. A gépjármű szavatossági feltételeire vonatkozóan az importőr által előírt szavatossági feltételek irányadóak. Vevő a szerződés megkötésével nyilatkozik, hogy e szavatossági feltételeket megismerte, azokat elfogadta.

2.4. Fényezési garancia

A gépjárműre az első tulajdonosnak történt eladás vagy az első forgalomba helyezés (amelyik előbb történt) dátumától számított 3 év garancia érvényes a fényezésre vonatkozó vagy gyártásbeli hibákra. A garanciális felelősség az ebben a garanciában érintett alkatrészek teljes vagy részleges fényezésére, kizárólag a megállapított hiba kijavításának mértékéig terjed ki. A gépjármű fényezési garanciájának feltételeire vonatkozóan az importőr által előírt fényezési garancia feltételek irányadóak. Vevő jelen szerződés megkötésével nyilatkozik, hogy e garanciális feltételeket megismerte, azokat elfogadta. Nem terjed ki a garancia a mechanikai sérülések (karcok, kőfelverődés, ledörzsölődés, baleset, stb.), a különböző agresszív kémiai anyagok (só, fanedv, madárürülék, ipari szennyeződés, szállórozsda, stb.) vagy a karbantartás elmulasztása miatt bekövetkezett elváltozásokra.

2.5. Átrozsdásodás elleni garancia

Ez a garancia a gépjármű karosszériaelemeinek olyan átrozsdásodása ellen nyújt biztosítékot, amely belülről kifelé történő korrózió által keletkezett, a Hivatalos Márkakereskedő/Hivatalos Márkaszerviz hálózat valamelyik szervize elismerte. Az átrozsdásodás elleni garancia az első vásárlónak történő átadás, vagy az első forgalomba helyezés (amelyik előbb történt) dátumától számítva 12 évig érvényes. A gépjármű átrozsdásodási garanciájának feltételeire vonatkozóan az importőr által előírt átrozsdásodási garancia feltételek irányadóak. Vevő jelen szerződés megkötésével nyilatkozik, hogy e garanciális feltételeket megismerte, azokat elfogadta.

2.6. Alkatrészellátás és javítószolgáltatás

A 74/1987. (XII.10.) MT. számú rendelettel módosított 35/1978. (VII.6.) MT. számú rendelet értelmében az alkatrészellátás és javítószolgáltatás időtartama a típus gyártásának befejezésétől számított 8 év. Az előzőekben le nem írt jótállási kérdésekben a 151/2003. (IX.22.) Kormány-rendelet, szavatossági ügyekben a Ptk. szabályai az irányadók.

2.7. Jótállás

A Jótállási és Szervizfüzet az Adásvételi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vevő kijelenti, hogy a Jótállási és Szervizfüzetben foglalt feltételeket, így különösen a Jótállási és Szervizfüzet 9-13. és 36-39. valamint 42. oldalán található feltételeket és korlátozásokat, illetve tájékoztatást teljes körűen megismeri és kifejezetten elfogadja. Felek rögzítik, hogy minden, a Jótállási és Szervizfüzetben foglaltakkal ellentétes vagy azzal meg nem egyező tájékoztatás semmisnek minősül, arra jótállási igény nem alapítható.

3. SZÁLLÍTÁSI ÉS ELADÁSI FELTÉTELEK

3.1. A Szerződés tárgya

Az hirdetésben megjelölt gépjármű. A felszereltségek változtatásának a jogát az importőr és a márkakereskedő fenntartja. Amennyiben az importőr a szerződés hatálybalépését követően a gépjármű széria felszereltségét, belső kialakítását, kárpitozottságát megváltoztatja, a Márkakereskedő a Vevőt, erről tájékoztatja. A széria felszereltségben, belső kialakításban, kárpitozottságban történt változásra kártalanítást, a vevő árleszállítást nem kérhet, valamint a megrendelést erre való hivatkozással nem jogosult felmondani.

3.1.1. A katalógusokban megadott műszaki és felszereltségi adatok tájékoztató jellegűek. A Vevő tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű gyártói konstrukciós változtatások nem minősülnek hibás teljesítésnek, ilyen jellegű változtatások esetén a Szerződéstől el nem állhat. A Vevő kijelenti, hogy a gépjármű megrendelésénél a hivatalos a szerződés aláírásakor aktuális gépjármű hivatalos árlistát megtekinti, az abban foglaltakról tudomást szerez.

3.1.2. A Vevő kijelenti, hogy a szerződéskötéskor érvényes hivatalos modell árlistában foglaltakat elolvassa, ezt tudomásul veszi különös tekintettel a 1.1 pontban szereplő gépjármű széria tartozékara vonatkozóan.

3.2. Átadás-átvétel

3.2.1. A szállítási határidő az előleg befizetését követő 1-4 hét, készleten lévő gépjárműnél. Ez esetben az online felületen "Készleten" megjegyzés látható. Gyártói rendelés esetén a szállítási határidő ettől eltérő, mely minden esetbe az adott gépjármű megrendelésekor rögzítésre kerül azaz a megrendelés során rögzített szállítási határidő a mérvadó.

3.2.2 Gyártói késedelem vagy vis major esetén a Márkakereskedő az eredetileg megadott szállítási határidőt a Vevő egyoldalú értesítése mellett (E-levélben, postai úton, távirattal, telefonon, vagy személyesen) további 15 héttel meghosszabbíthatja.

3.2.3. Amennyiben a gyártói késedelem, vagy vis major a gépjármű szállítását, az eredeti szállítási határidőtől számított 15 hétnél hosszabb időre késlelteti, a Márkakereskedő a késedelem okáról a Vevőt értesíti és közös megegyezéssel egy póthatáridőt jelöl meg szállítási határidőnek.

3.2.4. A Márkakereskedő a Vevőt a megrendelt gépjárműnek a telephelyére történt beérkezéséről írásban, E-levélben, postai úton, távirattal, telefonon, vagy személyesen értesíti. Ha és amennyiben a gépjármű átvétele előtt a Vevő bármely általa a szerződésben megadott személyes adata megváltozott, ezen tényt köteles a Márkakereskedő tudomására hozni. Ennek elmulasztása esetén a Vevő viseli az esetleges hibás értesítés következményeit.

3.2.5. A Vevő a gépjármű magyarországi forgalomba helyezését követő 10 napon belül köteles a gépjárművet átvenni.

3.2.6. Amennyiben a Vevő az előírt határidőn belül a gépjárművet nem veszi át, a Márkakereskedő 2.000 HUF+Áfa napi tárolási díjat számlázhat. A gépjármű átvételekor a Vevő aláírásával igazolja, hogy a gépjárművet hibátlanul vette át. Amennyiben az üzemeltetés során hiba merül fel, a 2. fejezetben részletezett garanciális, jótállási, illetve az importőri által meghatározott feltételek érvényesek.

3.2.7. A gépjármű Vevő részére történő átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet a Vevő és a Márkakereskedő megbízásából eljáró személy aláírásukkal látnak el. E jegyzőkönyvben kerül rögzítésre a gépjármű átadásának ténye, az átadás időpontja és helye, valamint a gépjármű átadáskori állapotára vonatkozó megállapítások.

3.3. Az Átadás átvétel módja

A gépjármű átadás átvétele történhet a márkakereskedő által megjelölt telephelyen . A gépjármű rendelés során választható házhozszállítás is mely egy előre egyeztetett (megrendelés során megadott vagy írásban egyeztetett) időpontban és helyszínen történik.

4. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

4.1.1. Amennyiben a Vevő az előleg bekérőn (proforma számla) feltüntetett fizetési határidőig az előleg befizetését nem teljesíti, a szerződés nem lép hatályba. Amennyiben a Vevő a fizetési határidőn túl fizeti meg az előleg számlát a márkakereskedő ezt elfogadhatja, ebben az esetben a szerződés hatályba lép, de az előleg fizetési határidőn túli megfizetése esetén a márkakereskedő dönthet a szerződéstől való elállásról is minden következmény nélkül. Ebben az esetben a szerződés megszűnik, az előleg pedig a Vevőnek visszajár. Az előleg után kamat nem jár.

4.1.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vevő a megrendelt gépjárművet, hitelintézeti finanszírozással kívánja megvásárolni és valamely okból a finanszírozó cég hitelképesség vizsgálatán nem, vagy csak módosított feltételekkel felel meg, vagy KHR listán szerepel, a megrendelést erre való hivatkozással nem jogosult felmondani.
A vevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatban szereplő finanszírozási kondíciók mint például havidíj, önerő, kamat, THM tájékoztató jellegű. A végleges ajánlat kondícióit a finanszírozó bank a hitelminősítést követően határozza meg.

Amennyiben a megrendelést követően a Vevő nem kapja meg a finanszírozást a kiválasztott Banktól, ez esetben a megfizetett foglalót visszatérítjük.
Ez alól kivétel:
- 1. A megrendelő aktív KHR nemfizetőként van nyilvántartva (KHR negatív információ)
- 2. Magáncsőd eljárásban (ARE) érintettség
Azaz, ha a bank nem finanszírozza a megrendelőt vagy más önerőt, esetleg magasabb havi díjat írna elő, a megrendelő kérheti a megrendelés törlését és a foglaló visszatérítését (kivétel a 4.1.2. pontban szereplő 1. és 2. pont).

4.1.3. A Márkakereskedőnek jogában áll a szerződéstől elállni a Vevőnek intézett nyilatkozattal -, amennyiben a vevő részére a gépjármű telephelyre beérkezéséről küldött értesítést követő 30 napon belül a Vevő a gépjármű teljes vételárát nem fizeti meg. Ebben az esetben a Márkakereskedőt a szerződésben szereplő teljes bruttó vételár 10%-a erejéig bánatpénz illeti meg (PTK. 6:213. § (2) bekezdés), amelyet jogosult a vételár előlegéből levonni. Az előleg fennmaradó részét a Márkakereskedő kamatmentesen téríti vissza a Vevőnek, a szerződés felbontásának kézhezvételétől számított 8 napon belül. Abban az esetben ha a befizetett előleg összege kevesebb mint a szerződésben megjelölt teljes bruttó vételár 10%-a, a Vevő köteles a különbözetet a Márkakereskedő részére a szerződés felbontásától számított 8 napon belül megfizetni.

A márkakereskedőnek a megrendelést követő 10 napon belül jogában áll a szerződéstől egyoldalúan mindenféle indoklás nélkül elállni - ezen jogával a márkakereskedő 10 napig vagy legkésőbb a vevőnek történő birtokba adásig élhet. A márkakereskedőnek ez esetben semmilyen kártérítési és egyéb kötelessége nincsen. Az esetlegesen befizetett foglaló vagy vételárrész visszafizetésére a márkakereskedő kötelességet vállal 10 napon belül, melyet a vevő által megjelölt bankszámlaszámra teljesít. A vevő ezt az értesítést és a szerződés megszűnésének tényét elfogadja. Az előleg után kamat nem jár. Jelen pont szerinti esetben a Márkakereskedővel szemben kártérítési vagy egyéb igény nem támasztható.

4.1.4. A Vásárlónak jogában áll bármilyen okból a szerződéstől elállni a Márkakereskedésnek intézett nyilatkozattal -, ebben az esetben a Márkakereskedőt a szerződésben megjelölt vételár mindösszesen 10 %-a erejéig bánatpénz illeti meg (PTK. 6:213. § (2) bekezdés), amelyet jogosult a vételár előlegéből levonni. Az előleg fennmaradó részét a Márkakereskedő kamatmentesen téríti vissza a Vásárlónak, a szerződés felbontásának kézhezvételétől számított 8 napon belül. Abban az esetben ha a befizetett előleg összege kevesebb, mint a szerződésben megjelölt teljes bruttó vételár 10%-a, a Vevő köteles a különbözetet a Márkakereskedő részére a szerződés felbontásától számított 8 napon belül megfizetni. Ha a Vevő a gépjármű megrendeléstől eláll, a gépjármű megrendelés érvényét veszti, a Márkakereskedő pedig jogosult a megrendelt gépjárművet más személy részére értékesíteni.

4.1.5. Amennyiben a Márkakereskedő a vállalt szállítási határidőt 15 héttel meghaladja, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, melyről írásban köteles értesíteni a márkakereskedőt. A befizetett előleg ez esetben a Vevő részére visszajár, az előleg után kamat nem jár.

4.1.6. Amennyiben a vevő a szerződéstől szállítási késedelem miatt áll el, az előleg visszaigénylése mellett további kártérítési igénnyel, egyéb utólagos követeléssel nem léphet fel. kamat nem jár.

4.1.7. Abban a nem várt esetben, ha a jelen szerződés 1.1 pontjában körülírt felszereltségű gépjármű gyártását a gyártó megszűnteti és ezért a Márkakereskedő a jelen szerződés teljesítésére nem képes, akkor ez a szerződés lehetetlenülés címén megszűnik és a Márkakereskedő az előleget a Vevő részére visszafizetni köteles. Az előleg után kamat nem jár. A Vevő a lehetetlenülés miatt a Márkakereskedővel szemben kártérítési vagy egyéb igényt nem támaszthat.

5. ADATVÉDELEM

Vevő mint személyes adatai tekintetében érintett személy a szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy Márkakereskedő adatkezelőként a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a szerződéses kötelezettségei teljesítése, a szerződéses összegek számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a vevő, mint érintett szerződés fejlécében feltüntetett természetes személyazonosító adatait. Márkakereskedő ezen túlmenően kezelheti a Vevő által szerződésekor másolatban a Márkakereskedő részére megküldött személyes okmányokon található mindazon személyes adatokat, amelyek a jelen szerződés szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

- Az adatkezelés célja: a szerződés tárgyát képező megrendelői szolgáltatás teljesítése.
- A kezelt adatok köre: Vevő a szerződés fejlécében feltüntetett természetes személyazonosító adatai, Vevő által megküldött személyazonosító okmányok adattartalma.
- Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
- Az adatkezelés jogalapja számviteli, számlázási adatok tekintetében: jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
- Az adatkezelés időtartama: Márkakereskedő az adatokat a szerződés alapján őt terhelő garanciális-, szavatossági és jótállási kötelezettségek lejártának, vagy megszűnésének időpontjáig; illetve a számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.
- Az adatkezelés érintettje: a Vevő.
- Adattovábbítás: Vevő fenti körbe tartozó adatai a szerződés tárgyát képező gépjármű forgalomba helyezésében, a szerződéses szolgáltatások teljesítésében közreműködő a Márkakereskedő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban adatfeldolgozóknak, és az érintett hatóságnak kerülnek megküldésre.
- Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett jelen szerződés szerinti szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

Vevő a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Márkakereskedő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatót megértette, az abban foglaltakat tudomásul veszi, a szerződés szerinti, fent részletezett adatkezelői tevékenység vonatkozásában is.

6. IRÁNYADÓ JOG, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

6.1.1. A szerződés által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.

6.1.2. A Felek kijelentik, hogy elidegenítési és tulajdonszerzési képességük korlátozás alatt nem áll, továbbá képviselő útján történő eljárás esetén kijelentik, hogy a képviseletükben eljáró személyek jelen szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel rendelkeznek és nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a szerződés érvényességét vagy hatályát részben vagy egészben érinthetné.

6.1.3. A Felek kijelentik, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeiket a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban teljesítik.

6.1.4. A Felek kijelentik, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeket és korlátozásokat önként vállalták mindazon anyagi és nem anyagi jellegű előnyökért, amelyek a szerződés teljesítéséből várhatóan fakadnak.

6.1.5. A szerződés a megrendeléssel egyidőben létrejön. Az Autócentrum Szabó Kft.-nek a megrendelést követően 10 munkanapja áll rendelkezésre hogy a szerződést egyoldalúan kártérítési kötelezettség nélkül megszüntesse. Erről a vevőt köteles írásban tájékoztatni és a megfizetett foglalót, vételár részt 10 napon belül köteles visszautalni.

6.1.6. Az előleg késedelmes teljesítése esetén az eladó egyoldalúan mérlegelheti a szerződés hatályba lépését, vagy megszüntetését, amely döntésről tájékoztatja a Vevőt.

6.1.7. Amennyiben a Felek bármely elérhetőségi adata megváltozik, köteles arról a másik Felet tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi felelősség, kár és kockázat kizárólag a mulasztó felet terheli.

6.1.8. A szerződés a Felek teljes megállapodását jelenti, és a Felek bármely korábbi, a szerződés tárgyával kapcsolatos megállapodása, nyilatkozata vagy kijelentése hatályát veszti a szerződés aláírásával.

6.1.9. A Felek a szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

6.1.10. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződést és mellékleteit elolvassák és a közös értelmezést követően azokat, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt gazdálkodó szervezetek esetén a szerződés aláírására teljes jogkörrel felhatalmazott cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, cégszerűen mindkét Fél részéről jóváhagyólag aláírják.

7. Jogi nyilatkozat

Az Autócentrum Szabó Kft. weboldalán megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen az elhelyezett szöveges tartalmat, képeket, logókat, védjegyeket, grafikai megoldásokat) az Autócentrum Szabó Kft. szellemi tulajdonát képezik, ezek szerzői, illetve védjegyjogi oltalom alatt állnak. Az Autócentrum Szabó Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a weboldalán megjelenő tartalom egy részét vagy egészét tilos másolni, reprodukálni, átalakítani, tárolni, felhasználni. A honlap tartalmának jogellenes használata polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Az Autócentrum Szabó Kft. törekszik a honlap naprakész állapotban való tartására és az ott megjelenő adatok, információk pontosságára, ugyanakkor honlapon megjelenő esetleges téves információkért, a honlap működésének esetleges akadozásáért vagy leállásáért, továbbá az ebből a tényből keletkező károkért az Autócentrum Szabó Kft. felelősséget nem vállal.

8. Panaszkezelés

Fogyasztói panasz esetén a panasz részletes leírását e-mailben vagy postai úton lehetséges megküldeni. Az Autócentrum Szabó Kft. a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálja és írásbeli választ küld a panasszal egyező módon e-mailen vagy postai úton.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a fogyasztónak minősülő vásárló Békéltető Testülethez fordulhat a panasz elutasításától számított 30 napon belül. A Békéltető Testület elérhetősége:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 (1) 488 21 86
Telefon: +36 (1) 488 21 31

A Békéltető Testület eljárása illetékmentes. Az Autócentrum Szabó Kft. ezúton nyilatkozik, hogy a békéltető eljárásban részt vesz, ott vállalja a nyilatkozattételt, ám a Békéltető Testület döntését magára kötelezőnek nem ismeri el, azt csak ajánlásként fogadja el.

ODR Link:
Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@autocentrumszabo.hu.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

9. Impresszum


Cégnév: Autócentrum Szabó Kft.
Székhely: 1221 Budapest, Pedellus utca 1.
Adószám: 10923153-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-686685
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-50277

Tárhely szolgáltató: Varga Zoltán ev.
Telephely: 7733 Geresdlak, Flórián u.82.
Email: info@webgeneral.hu

Felelős kapcsolattartó: Bohon Ákos
Telefonszám: +36 30 317 8742
Ügyfélszolgálat: bohon.akos@autocentrumszabo.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 8.00-17.00-ig

Munkatársaink

Kérjük válassz márkát!
Kérjük válassz telephelyet!

Munkatársaink


Kérjük válassz telephelyet!
Cím
2030 Érd, Kis-Duna utca 7-9.
Telefon
+36 (23) 524 028
Nyitva tartás
Értékesítés:
Hétfő-Péntek: 08:00-17:00
Szombat: 09:00-13:00
Vasárnap: Zárva

Szerviz/Alkatrész:
Hétfő-Péntek: 08:00-17:00
Szombat-Vasárnap: Zárva
Kérjük válassz telephelyet!
Cím
2030 Érd, Kis-Duna utca 7-9.
Telefon
+36 (23) 524 028
Nyitva tartás
Értékesítés:
Monday-Friday: 08:00-17:00
Szombat: 09:00-13:00
Vasárnap: Zárva

Szerviz/Alkatrész:
Monday-Friday: 08:00-17:00
Saturday-Sunday: Closed


Visszahívást kérek


Weboldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek.
Az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertem. A tájékoztató ismeretében hozzájárulok a sütik használatához. További információk